Обява

Свий
Няма добавени обяви.

Речник на лизинговите термини

Свий
X
 
 • Филтър
 • Час
 • Покажи
Изчисти всичко
нови мнения

 • Речник на лизинговите термини
  Последна редакция 13.01.2014

  Анюитетна вноска
  Периодична вноска по лизингов договор, която се запазва една и съща за целия срок на договора. Анюитетните вноски съдържат лихва и главница.
  Банков лизингодател
  Лизингодател, който е обвързан или е собственост на дадена банкова група. Това е водещият тип лизингодатели в света, като за Европа техния пазарен дял е около 50%. Алтернативни на банковите лизингодатели са „независимите лизингодатели” и „каптивните лизингодатели” /виж съответно/.
  Главен лизинг – суб лизинг /англ.:Head Lease – Sub Lease/
  Лизингова транзакция, при която лизингополучателя не е крайният ползвател на актива. Транзакцията се състои винаги от две части. Лизингополучателя получава лизинг от лизингодателя /главния лизинг/ и впоследствие сключва лизингов договор, при който преотдава актива на друг лизингополучател /суб лизинг/. Реално първият лизингополучател се превръща в лизингодател по втората сделка.
  Доставчик
  Косвен участник в лизинговата сделка, който го продава лизинговия актив на лизингодателя.
  Доставна цена
  Цената на лизинговия актив, която лизингодателя заплаща на доставчика за покупка на актива.
  Главница по лизинга
  Сумата, с която лизингодателя е закупил лизингов актив /виж доставна цена/, който е предостивил на лизингополучателя по даден лизингов договор. Ако лизинговият договор предвижда авансова/встъпителна вноска, платима от лизингополучателя в началото на лизинговия договор, то същата следва да се приспадне от доставната цена, за да получим лизинговата главница. Впоследствие лизинговата главница намалява с всяка лизингова вноска.
  Годишен лихвен процент /”лихва върху остатъка”, „ГЛП”, „лизингова лихва”/
  Лихвеният процент за изчисляване на цената на лизинговото финансиране.
  Годишен процент на разходите /ГПР/
  ГПР е въведен нормативно в България със „Закон за потребителския кредит”. Определението, което законът дава е: Годишният процент на разходите по кредита изразява общите
  разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки
  или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези,
  дължими на посредниците за сключване на договора), изразени като годишен
  процент от общия размер на предоставения кредит
  Начинът на изчисление на ГПР е както на „годишния лихвен процент” /виж/, като към паричния поток се прибавят и съответните допълнителни разходи /такси, комисиони и пр./.
  ЗДДС
  Закон за данък върху добавената стойност. Виж http://nap.bg/page?id=103
  Каптивна лизингова компания /или накратко Каптив/
  Лизингова компания, която е обвързана или е собственост на даден производител или търговец на лизингови активи. Каптивът обикновено лизингова изключително активи на фирмата-майка.
  Лизинг
  Лизингът е споразумение, според което лизингодателят прехвърля на лизингополучател, срещу насрещно плащане или серия от плащания, правото на ползване на даден актив за определено време /определение според МСС 17/.
  Лизинг от доставчика /англ. Vendor Leasing/
  Виж „Собствен лизинг”
  Лизинг с отворен край
  Вид финансов лизинг, при който лизингополучателя има опция за придобиване на актива в края на лизинговия период срещу заплащане на остатъчната стойност.
  Лизинг със затворен край /”Лизинг с придобиване”, „Hire-purchase”/
  Класическият вид финансов лизинг, при който лизингополучателя заплаща пълния ДДС в началото на лизинговия договор, получава фактура за пълната стойност лизинговия актив и задължително получава собственост върху актива в края на лизинговия период.
  Лизингов период
  Това е неотменим период от време, през което лизингополучателя е сключил договор за лизинг на актив, заедно с всякакви удължения, които лизингополучателя има опция да ползва, с или без допълнително плащане. /по МСС 17/. Обиктовено лизинговия период се измерва в месеци, тъй като най-често плащанията на лизингополучателя по договор за лизинг са месечни – 12, 24, 36 и т.н.
  Лизингов портфейл
  Виж „Портфейл”
  Лизингово проникване
  Виж „Проникване”
  Лизингодател
  Участник в лизинговата сделка, който закупува от доставчика /най-често/ лизинговия актив и го предоставя за ползване на лизингополучателя.
  Лизингополучател
  Участник в лизинговата сделка, който получава лизингов актив за ползване за определен срок срещу насрещно плащане или серия от плащания.
  „Маржов лизинг” или „Лизинг по чл.143 от ЗДДС”
  Този лизинг винаги е финансов, като доставчикът по него е лице, което не може да издаде данъчна фактура за лизинговия актив. Съответно ДДС се начислява само върху маржа/горницата/печалбата, която лизингодателя е начислил над доставната цена.
  Международен счетоводен стандарт 17 /МСС или IAS 17/
  Международният счетоводен стандарт, който регламентира лизинга. Целият текст на МСС 17 в оригинал на английски език може да намерите в http://ec.europa.eu/internal_market/...d/ias17_en.pdf или на български на http://balans.bg/217-mss-17-lizing/
  Независим лизингодател
  Лизингодател, който не е обвързан нито с конкретна банка, нито с конкретен производител или търговец на лизингови активи. Независимите лизингодатели заемат около 30% дял от лизинговия пазар в Европа.
  Нов бизнес
  Или „нов лизингов бизнес” е термин, с който се обозначават всички направени лизингови инвестиции за даден период.
  Новационен лизинг /англ. “Novated Lease”, “Salary Sacrifice”/
  Лизингов продукт /или лизингова схема/, предназначен за оптимизиране на данъчната тежест при лизинговане на лек автомобил от физическо лице. При новиционният лизинг, фирма-работодател наема/лизингова автомобил от името и за сметка на свой служител. Лизинговият договор се сключва между три страни – лизингодател, работодател и служител-лизингополучател. Служителят-лизингополучател прехвърля /чрез ”новация”/ своите задължения за плащане на месечни лизингови вноски към своя работодател, като „жертва” част от своята месечна заплата /във Великобритания е популярен като „жертване на заплата” или “salary sacrifice”/. Продуктът е масов в Австралия и от началото на 21 век навлиза в Европа.
  Обратен/реверсивен лизинг
  Лизинг, при който доставчика на актива по лизинговата сделка е самият лизингополучател.
  Оперативен лизинг
  Лизинг, при който лизинговия актив се наема за определен срок срещу заплащане на наем/рента. По-голямата част от рисковете са за сметка на лизингодателя. Лизинговия актив никога не става собственост на лизингополучателя.
  Оскъпяване
  Процентното съотношение на надбавката за даден лизинг /или друго финансиране/, отнесен към финансираната сума. При лизинг без първоначална вноска оскъпяването е равно на плоската лихва /виж/.
  Остатъчна стойност
  Част от доставната цена изчислена в процент от същата изнесена в края на лизинговия период. Използва се при финансов лизинг с отворен край /там ОС е стойността на „опцията за придобиване”/ и при оперативен лизинг /където лизингополучателя никога не заплаща ОС/.
  Плоска лихва
  Проста лихва /виж/ на паричен поток с междинни погашения, които не се взимат предвид при изчисленията на лихвата. Плоската лихва представлява процентно съотношение на платената надбавката върху финансирана сума и обикновенно се изчислява на годишна база.
  Портфейл
  Терминът „портфейл” или „лизингов портфейл” се използва за означаване на съвкупността от лизингови инвестиции направени от даден/и лизингодател/и и оставащото салдо/вземания по тях. Данни за портфейла се отчитат към дадена дата /не са за период/.
  Потребителски лизинг
  Лизинг на стоки, които ще се използват за потребление от лизингополучателя – леки коли, комуникационна техника, мебели и т.н.
  Производствен лизинг
  Лизинг на стоки с производствено предназначение – машини, транспортни средства, оборудване и др.
  Проникване
  Показателят „лизингово проникване” се използва за установяване в проценти на дела на лизинговите инвестиции към общите инвестиции в дадена държава. Изчислява се като се разделят данните за нов лизингов бизнес с общия обем на инвестициите в дадена страна за даден период. Стандартните стойности на проникването в инвестициите е около 15%. Поради неточности в изходните данни, през 1999 е въведен алтернативен начин за изчисление на лизинговото проникване, като новия лизингов бизнес за даден период се съпоставя с брутния вътрешен продукт. Данните за БВП са налични и силно съпоставими за повечето държави в света. Стандартните стойности в света за проникването към БВП са около 1,5%.
  Проста лихва
  Лихва, която се начислява и изплаща, в края на лихвения период върху цялата финансирана сума. Простата лихва не капитализира начислена лихва и не отчита междинни погасявания на главница. Формулата за изчисляване на проста лихва е
  I = P . r . T
  Където:
  I e размерът на лихвата в парично изражение или цената на парите за определен период;
  P е главницата или сумата пари, върху която се изчислява лихвата;
  r e годишният лихвен процент;
  T е срокът, за който искаме да направим изчислението в години.
  Собствен лизинг
  Лизинг, при който лизингодателя е собственик на лизинговия актив /а често той е и производителя/ - няма доставчик по сделката за лизинг. Най-често този лизинг се прилага от производители или търговци с цел увеличаване на продажбите. На английски е по-популярен като “Vendor Leasing” или „Лизинг от доставчика”. Каптивите /виж по-горе/ практикуват единствено „собствен лизинг”.
  Трансграничен лизинг /англ. Cross Border Leasing/
  Лизингова транзакция, при която лизингодателя и лизингополучателя са от две различни държави. Сложното при тези транзакции е необходимостта от съобразяване на транзакцията със законодателствата на двете държави.
  Финансов лизинг
  Финансовият лизинг е лизинг, който прехвърля основната част от рисковете и ползите, които произлизат от собствеността на даден актив към лизингополучателя. Самата собственост на актива може да бъде прехвърлена, а може и да не бъде прехвърлена /определение според МСС 17/.


  * * *
Зареждам...
X